Φεβρουάριος 2024 – Δικαστική απόφαση περί συνεπιμέλειας: Χρονική κατανομή επιμέλειας στους δυο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία τέκνου

Φεβρουάριος 2024 – Δικαστική απόφαση περί συνεπιμέλειας: Χρονική κατανομή επιμέλειας στους δυο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία τέκνου

Με την υπ’ αρ. 34/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών), ανατέθηκε η επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της εντολέως μας, ηλικίας 11 ετών, σε αμφότερους τους γονείς, με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας στις οικίες των γονέων της με χρονική κατανομή ανά 15νθήμερο, ενώ ορίσθηκε ως τόπος διαμονής της εναλλασσόμενα ο τόπος κατοικίας καθενός από τους γονείς της, με τον οποίο θα διαμένει εναλλάξ, παρά την αντίθετη αγωγή του αντιδίκου – πατέρα του παιδιού, ο οποίος ζητούσε μεν συνεπιμέλεια, αλλά με διακεκομμένη επικοινωνία του με το παιδί.

Ειδικότερα, με την υπ’ αρ. 615/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), είχε γίνει δεκτή η αίτηση της εντολέως μας με την οποία ζητούσε να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της.

Ωστόσο, εν συνεχεία, και για λόγους υγείας της, η εντολέας δεν μπορούσε να συνεχίσει να ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια της θυγατέρας της και ως εκ τούτου με την αγωγή της αιτήθηκε την συνεπιμέλεια με τον αντίδικο – πατέρα της ανήλικης θυγατέρας της, με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες των γονέων ανά 15νθήμερο. Ο αντίδικος με την αντίθετη αγωγή του ζητούσε την συνεπιμέλεια του τέκνου τους με ορισμό του τρόπου επικοινωνίας του με το παιδί κάθε πρώτο και δεύτερο Παρασκευο – Σαββατοκύριακο εκάστου μήνα και τις καθημερινές ημέρες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη εκάστης εβδομάδας με διανυκτέρευση. Και τούτο, διότι όπως ισχυρίσθηκε, λόγω του επαγγέλματός του μεταβαίνει συχνά σε ταξίδια του εντός και εκτός της Ελλάδας.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της εντολέως μας και έκρινε ότι αφενός τα επαγγελματικά ταξίδια του αντιδίκου πιθανόν να προκύψουν και κατά την επικοινωνία που ζητούσε ο ίδιος και αφετέρου ότι υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση επαγγελματικού ταξιδιού του να παραδώσει το παιδί στην μητέρα και να το παραλάβει εκ νέου κατά την επιστροφή του. Δέον δε να σημειωθεί ότι η απόφαση αυτή εξεδόθη συνεκτιμώντας την γνώμη του παιδιού, μετά από αίτηση της εντολέως μας, καθώς βρισκόταν σε ώριμη ηλικία και με γνώμονα το συμφέρον του, με την κρίση ότι το παιδί στην ηλικία που βρίσκεται διαμορφώνει την ψυχοσύνθεσή του και πρέπει να συναναστρέφεται εξίσου και με τους δύο γονείς και να περνάει τον ίδιο χρόνο με κάθε έναν από αυτούς και μάλιστα συνεχόμενα για να μην διαταράσσεται το καθημερινό πρόγραμμά του. Περαιτέρω δε, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και το γεγονός ότι υπήρχε εγγύτητα των κατοικιών των γονέων και επιθυμία τους για συνεννόηση για το καλό του τέκνου τους αφού, όπως χαρακτηριστικά δέχθηκε το Δικαστήριο «δεν έχουν εκτραχύνει τη μεταξύ τους αντιδικία σε τέτοιο βαθμό που κάθε επαφή μεταξύ τους να έχει καταστεί πλέον αδύνατη».