Ιούλιος 2023 – Απόκρουση αγωγής περί αναγνώρισης πραγματικής δουλείας άρδευσης δια έκτακτης χρησικτησίας

Ιούλιος 2023 – Απόκρουση αγωγής περί αναγνώρισης πραγματικής δουλείας άρδευσης δια έκτακτης χρησικτησίας

Η αντίδικος (ενάγουσα) είχε ασκήσει σε βάρος της εντολέως μας (εναγόμενη) Αγωγή για αναγνώριση στο πρόσωπο της πρώτης δικαιώματος πραγματικής δουλείας άρδευσης δια της έκτακτης χρησικτησίας, επειδή δήθεν έκανε χρήση επί 20 συναπτά έτη της γεώτρησης ιδιοκτησίας της εναγόμενης, που κείται εντός αγρού ιδιοκτησίας επίσης της ιδίας, ισχυριζόμενη (η ενάγουσα) ότι απέκτησε τοιουτοτρόπως το σχετικό δικαίωμα. Μάλιστα, στο πλαίσιο της ως άνω ασκηθείσας αγωγής, και πριν η εναγόμενη (νυν εντολέας μας) αναθέσει στο γραφείο μας την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της, η αντίδικος στο πλαίσιο διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων είχε αιτηθεί και επιτύχει την χρήση και την ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ στο όνομά της, της επίμαχης γεώτρησης, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αποκλεισμό της (μετέπειτα) εντολέως μας από την χρήση της γεώτρησης, με ό,τι επιβλαβείς συνέπειες μπορούσε να έχει και είχε για αυτήν το γεγονός αυτό (αδυναμία εκμίσθωσης των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας της λόγω παροπλισμού των υδροδοτικών δυνατότητων των ακινήτων ή εκμίσθωσή τους σε εξαιρετικά χαμηλό τίμημα ως μη ποτιστικά).

Στο πλαίσιο χάραξης μιας συγκεκριμένης και συνεκτικής στρατηγικής, σε πρώτη φάση, αντιμετωπίστηκε το γεγονός ότι οι όροι που είχαν τεθεί με την χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ως προϋπόθεση της ηλεκτροδότησης της επίμαχης γεώτρησης είχαν παραβιαστεί από την αντίδικο, ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο αντίκρουσης της ως άνω ασκηθείσας αγωγής της αντιδίκου-ενάγουσας (στην οποία στηριζόταν και η ως άνω χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή για την ηλεκτροδότηση της επίμαχης γεώτρησης), αντιμετωπίστηκαν όλα τα ζητήματα, νομικά και πραγματικά που εγείρονταν με αυτήν.    

Πέραν των λόγων που καθιστούσαν την ως άνω Αγωγή της αντιδίκου μη νόμιμη και κατ’ ουσίαν αβάσιμη, προβάλαμε μεταξύ άλλων και ένσταση απαραδέκτου αυτής, για το λόγο ότι είχε εμφιλοχωρήσει σοβαρό τυπικό δικονομικό ελάττωμα κατόπιν της άσκησής της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ά. 220 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «1. Αγωγές, στις οποίες περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές ή ανακοπές εμπράγματες, μικτές ή νομής, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, καθώς και αγωγές διάρρηξης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής, όταν αφορούν ακίνητα, εγγράφονται ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή ανακόπτοντος στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεσή τους, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες.». Ως συνάγεται με ενάργεια από το γράμμα της ως άνω διάταξης, η αγωγή ομολογήσεως πραγματικής δουλείας (όπως αυτή που άσκησε σε βάρος της εντολέως μας η ενάγουσα για την αναγνώριση στο πρόσωπό της πραγματικής δουλείας άρδευσης), συγκαταλέγεται σε αυτές που εγγράφονται υποχρεωτικά στα βιβλία διεκδικήσεων του κατά τόπον αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου (ΠΠρΘεσ 15312/2018 αδημ. – Αικατερίνη Ατλάση, Πρ.: Δέσπ. Σχοινοποιού, ΜΠρΘεσ 12506/2015 αδημ. – Μαρίνα Βουβαλίδου, Κ. Παπαδόπουλος: § 174.6, σ. 394, Απ. Γεωργιάδης: § 73, αριθ. 15, Δ. Παπαστερίου: § 73, αριθ. 52, Σ. Μπανάκας σε Α. Γεωργιάδη/Μ. Σταθόπουλου: ΑΚ, 1132-1333), και δη, επί ποινή απαραδέκτου. Τουτέστιν, η μη καταχώρηση κατά τα ανωτέρω, της αγωγής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ή στα βιβλία διεκδικήσεων του οικείου Υποθηκοφυλακείου, έχει ως δικονομική κύρωση την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθ. 220 § 1 ΚΠολΔ (ΜΠρΘεσ 12506/2015 και Σχετικό 16). Σημειωτέον ότι η περί ης ο λόγος καταχώριση ή μη της αγωγής ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.

Πλην όμως, η ενάγουσα δεν προέβη εν προκειμένω στην υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω εγγραφή της αγωγής της στα βιβλία διεκδικήσεων αναφορικά με το επίδικο ακίνητο στην οποία βρίσκεται η επίμαχη γεώτρηση και εξ αυτού του λόγου, το δικάσαν Δικαστήριο, κάνοντας δεκτό τον ισχυρισμό μας, απέρριψε την αγωγή της αντιδίκου ως απαράδεκτη. Τούτο, σε συνδυασμό με τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί κατά της χορηγηθείσας Προσωρινής Διαταγής για την ηλεκτροδότηση της επίμαχης γεώτρησης στο όνομα της αντιδίκου, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ανατροπή της εις βάρος της εντολέως μας δημιουργηθείσας κατάστασης και την επανάκτηση της χρήσης και της ηλεκτροδότησης στο όνομά της της επίμαχης γεώτρησης. Κοινώς, ανοίγει πλέον ξανά ο δρόμος για την επωφελέστερη για εκείνη αξιοποίηση των ένδικων ακινήτων της.