Ιούνιος 2024 – Δημοτικά Τέλη: Δικαστική διαταγή επιστροφής τους

Ιούνιος 2024 – Δημοτικά Τέλη: Δικαστική διαταγή επιστροφής τους

Δεκτή προσφυγή της εντολέως εταιρείας – διαταγή επιστροφής δημοτικών τελών λόγω μη εκτέλεσης από των Δήμο των αντίστοιχων εργασιών.

Με την υπ’ αρ. Α80/2024 απόφασή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας έκανε δεκτή την προσφυγή μας κατά του Δήμου Διρφύων  – Μεσσαπίων, με την οποία ζητούσαμε να επιστραφούν σε εντολέα μας  – νομικό πρόσωπο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τα ποσά που είχε καταβάλει για δημοτικά τέλη, μέσω της εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς μας ότι οι κανονιστικές αποφάσεις δυνάμει των οποίων επιβλήθηκαν τα ένδικα ποσά δεν πληρούσαν την απαίτηση για ύπαρξη ειδικής αιτιολογίας. Με το δεδομένο αυτό και συνεκτιμώντας ότι από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε ότι ο καθ’ ου Δήμος παρείχε πράγματι τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού, για τις οποίες καταβάλλονται ανταποδοτικά τα δημοτικά τέλη, έκανε δεκτό το αίτημά μας και αφενός ακύρωσε τις επίδικες εγγραφές της εντολέως μας στους χρηματικούς καταλόγους της ΔΕΗ, αφετέρου υποχρέωσε τον αντίδικο να επιστρέψει στην εντολέα μας τα ποσά που είχε καταβάλει και μάλιστα εντόκως, από τις ημερομηνίες καταβολής τους.