Μάρτιος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής σε βάρος εγγυητή

Μάρτιος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής σε βάρος εγγυητή

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 325/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμόν 1540/2017 Διαταγή Πληρωμής του ως άνω δικαστηρίου λόγω έλλειψης της παθητικής νομιμοποίησης της καθ’ ου η Διαταγή.
Ειδικότερα, στις 17.02.2023 συζητήθηκε η ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέως μας, με τα οποία ζητείτο η ακύρωση της υπ’ αριθμόν 1540/2017 Διαταγής πληρωμής. Με την εν λόγω Διαταγή Πληρωμής, η εντολέας μας καλείτο να καταβάλει το συνολικό ποσό των 22.377,60 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, φερόμενη ως εγγυήτρια σε σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης. Μεταξύ των λόγων ακύρωσης που προβλήθηκαν, ισχυριστήκαμε ότι η εγγυητική ευθύνη της εντολέως μας καταλάμβανε αποκλειστικά και μόνον το φυσικό πρόσωπο υπέρ του οποίου είχε εγγυηθεί και όχι το νομικό πρόσωπο στο οποίο εν συνεχεία μεταβιβάσθηκε η μισθωτική σχέση, χωρίς ωστόσο να επαναληφθεί η χορήγηση εγγύησης εκ μέρους της εντολέως μας. Ως εκ τούτου, εφόσον εξέλειπε η εγγυητική ευθύνη της εντολέως μας, η προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής εσφαλμένα στρεφόταν κατ’ αυτής.

Το Δικαστήριο με την υπ’ αριθμόν 325/2024 απόφασή του έκανε δεκτό τον πρόσθετο λόγο της ανακοπής μας και ακύρωσε την μνημονευθείσα Διαταγή Πληρωμής.