Ιούνιος 2024 – Υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση

Ιούνιος 2024 – Υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Χορήγηση προσωρινής διαταγής για υποβολή σε στερητική δικαστική συμπαράσταση – Διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη.

Εκδόθηκε Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δια της οποίας έγινε δεκτή Αίτηση εντολέως μας – συμπαραστατούμενου (πλέον), περί υποβολής του ιδίου του σε στερητική δικαστική συμπαράσταση κατ’ ά. 1666 και 1667 του Αστικού Κώδικα, λόγω αποκλειστικά σωματικής αναπηρίας ποσοστού 67% του ιδίου, με ανάθεση του ρόλου της προσωρινής δικαστικής συμπαραστάτριας στην θυγατέρα του.

Το Δικαστήριο, πιθανολογώντας την ουσιαστική βασιμότητα της υποβληθείσας Αίτησης (κατά την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και αξιολογώντας τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεχε ο συμπαραστατούμενος ως προς την υγεία του, την σωματική του ακεραιότητα και την εν γένει ομαλή διαβίωσή του, έκρινε ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την θέση του προσώπου του σε στερητική – μάλιστα – δικαστική συμπαράσταση, μέτρο που δύσκολα χορηγείται, καθότι η στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, αλλά ακόμη και ο περιορισμός της, αποτελούν σοβαρότατη επέμβαση στην προσωπικότητα ενός προσώπου. Εξ ου και για την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου εξετάζεται αν το επιβληθέν μέτρο υπερβαίνει το όριο της αναγκαιότητας, με βάση τα κριτήρια που θέτει η αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή καθιερώνεται στη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Ως προς τον κίνδυνο, αυτός συνίστατο στην όλως εξαιρετική και κατ’ επείγουσα περίπτωση υπηρεσιακής μετάθεσης της θυγατέρας του συμπαραστατούμενου – πλέον προσωρινής δικαστικής του συμπαραστάτριας, η οποία τυγχάνει αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, εκτός Αττικής, η οποία ήταν και το πρόσωπο που διατελούσε άτυπα τα τελευταία χρόνια «καθήκοντα συμπαραστάτριας» του ιδίου. Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του ά. 27 παρ. 2 του Ν. 4504/2017 και ά. 9 παρ. 3 περ. β’ του π.δ. 11/2021 (νομοθεσία που διέπει τις υπηρεσιακές μετακινήσεις των αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος), προκύπτει ότι τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να παραμένουν στις Υπηρεσίες του τόπου προτίμησης τους και μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής, σε περίπτωση που με δικαστική απόφασή τους έχει ανατεθεί επιμέλεια ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω.

Κατόπιν τούτων, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του συμπαραστατέου και τελικό κριτήριο αυτό της μόνιμης αδυναμίας του για αυτόνομη δράση, το Δικαστήριο τον υπέβαλε σε στερητική δικαστική συμπαράσταση με προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια την προτεινόμενη από τον ίδιο θυγατέρα του, η οποία, με την εξασφάλιση της ως άνω Προσωρινής Διαταγής, θα μπορέσει να θεμελιώσει νόμιμη αιτία για την παραμονή της στον τόπο προτίμησής της και να αποφύγει την επικείμενη υπηρεσιακή της μετάθεση, η οποία θα είχε ολέθριες συνέπειες για τον συμπαραστατούμενο πατέρα της.