Οκτώβριος 2022 – Προσωρινή Διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί απαγόρευσης μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης του επίδικου ακινήτου – αντικειμένου κληρονομίας

Οκτώβριος 2022 – Προσωρινή Διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί απαγόρευσης μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης του επίδικου ακινήτου – αντικειμένου κληρονομίας

Η εντολέας μας, στα πλαίσια της Αγωγής που άσκησε για την αναγνώριση της ακυρότητας της δεύτερης κατά σειρά διαθήκης της θανούσας θείας της, λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας της τελευταίας προς σύνταξη της διαθήκης αυτής, επιδιώκοντας ούτω να αναβιώσει η πρώτη διαθήκη της ιδίας, δυνάμει της οποίας η διαθέτης κατέλειπε το επίδικο ακίνητο στην ανιψιά της και εντολέα μας, άσκησε παράλληλα και Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Στην αίτηση αυτή συμπεριέλαβε και  αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί το επίμαχο ακίνητο έως την έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω αναγνωριστικής αγωγής (η οποία θα υποδείξει τελικώς τον νόμιμο κληρονόμο του ακινήτου – αντικειμένου των δύο διαθηκών).

Η αιτούμενη προστασία αφορούσε στην απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης του επίδικου ακινήτου (αντικειμένου κληρονομίας), προκειμένου να αποφευχθεί ιδίως τυχόν κίνδυνος εκποίησής του από την αντίδικο και φερόμενη ως κληρονόμο στη δεύτερη άκυρη διαθήκη.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό κατά πλειοψηφία το αίτημα της εντολέως μας (παρά την ύπαρξη προγενέστερης δυσμενούς για την ίδια απόφασης κατώτερου δικαστηρίου) και χορήγησε σε εκείνη την ως άνω Προσωρινή Διαταγή και δη, με ισχύ αυτής έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, εξασφαλίζοντας για την εντολέα μας τη μέγιστη δυνατή προσωρινή προστασία.