Προσωρινή Διαταγή περί Απαγόρευσης Υποβολής Δηλώσεων Τρίτων

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί απαγόρευσης υποβολής δήλωσης τρίτου σε πιστωτικά ιδρύματα εις χείρας των οποίων είχαν διενεργηθεί κατασχέσεις από τράπεζα βάσει διαταγής πληρωμής ύψους περίπου 500.000 ευρώ. Με την εν λόγω απαγόρευση, εμποδίστηκε η αναγκαστική είσπραξη (κατόπιν την νόμιμης εκχώρησης που θα λάμβανε χώρα) τυχόν χρηματικών διαθεσίμων από την τράπεζα στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ένας εκ των προβαλλόμενων λόγων αναστολής συνίστατο στην καταχρηστική υποβολή αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής εν μέσω διαπραγματεύσεων.