Τραπεζικό Δίκαιο

Στον τομέα του τραπεζικού δικαίου οι υπηρεσίες που παρέχουμε επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση πιστωτικών κρίσεων επιχειρήσεων, αλλά και στην διαχείριση υψηλών οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών. Έχοντας ιδιαίτερη γνώση του τραπεζικού δικαίου αλλά και του δικαίου της τραπεζικής εποπτείας σε συνδυασμό με το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αντιμετωπίζουμε τυχόν καταχρηστικές πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων και επαναφέρουμε υπέρμετρα επαχθείς και καταχρηστικές συμβάσεις στην δίκαιη και νόμιμη κατάσταση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι είμαστε μία από τις ελάχιστες εταιρείες με πάνω από 10 συνεργάτες που ουδέποτε έχουμε αναλάβει εντολή εκπροσώπησης από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα (τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων), έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο την υπεράσπιση του δανειολήπτη/δανειολήπτριας επιχείρησης.

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επεξεργασία και αντιμετώπιση ζητημάτων τραπεζικού δικαίου. Το τελευταίο περιέχει ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι συνήθως γνωστές στον δανειολήπτη-επιχειρηματία / καταναλωτή, με αποτέλεσμα αφενός να στερείται της δυνατότητας άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων του, αφετέρου να επιβαρύνεται κατά την εκτέλεση των πιστωτικών συμβάσεων με παράνομες και αντισυμβατικές, ενίοτε, χρεώσεις. Τα ζητήματα που ανακύπτουν κάθε φορά στο ευρύτατο αντικείμενο του τραπεζικού δικαίου είναι πολυάριθμα και χρήζουν εξειδίκευσης και αναλυτικής γνώσης του συγκεκριμένου αυτού τμήματος του δικαίου. Για τον λόγο αυτό, οι συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας συντάσσουν και δημοσιεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά σημειώματα πάνω σε τρέχοντα αλλά και κλασικά ζητήματα του τραπεζικού δικαίου. Στην στήλη κάτω από το παρόν σημείωμα μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει και διαβάσει τα επιμέρους σημειώματα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης, είναι γνωστό ότι μετά την καταγγελία των πιστωτικών συμβάσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα κατά κανόνα υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση Διαταγών Πληρωμής, τις οποίες κατόπιν και εφόσον εκδοθούν, εκτελούν με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την αναγκαστική εκτέλεση (αναγκαστική κατάσχεση κινητών και ακινήτων, δέσμευση/συντηρητική κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών κ.ο.κ.). Η Δικηγορική μας Εταιρεία εξειδικεύεται στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, ασκώντας με επιτυχία τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα με τα οποία αναδεικνύονται αφενός όλοι οι τυχόν παράνομοι και καταχρηστικοί όροι των τραπεζικών συμβάσεων, αφετέρου όλες οι τυχόν πλημμέλειες στην διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, ενώ παράλληλα, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του δικαίου της αφερεγγυότητας (διμερείς διαπραγματεύσεις, εξωδικαστικός μηχανισμός, διαδικασία εξυγίανσης, κλπ.), καταβάλλεται προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν με τους πιστωτές-χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Εξάλλου, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει προχωρήσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και σε εν γένει επιθετικές ενέργειες εναντίον του οφειλέτη, η νομική συμπαράσταση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο αφενός μιας διαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής και περαιτέρω λειτουργίας της δανειακής σύμβασης, αφετέρου τυχόν εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (βλ. και κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει της ΠΕΕ 42/30.05.2014 για το σχεδιασμό και αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης). Η τεκμηριωμένη και συγκεκριμένη επισήμανση των «αδύνατων» κάθε φορά σημείων της θέσης του πιστωτικού/χρηματοδοτικού ιδρύματος προφανώς ισχυροποιεί την πρόταση του δανειολήπτη και δρα υποστηρικτικά στην έγκριση των υποβληθέντων αιτημάτων από τις επιμέρους επιτροπές των τραπεζών ή των εταιρειών απόκτησης απαιτήσεων.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Νομική υποστήριξη στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών ή στο πλαίσιο διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτικού/χρηματοδοτικού ιδρύματος προ της καταγγελίας πιστωτικής συμβάσεως.
  • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και προληπτικών μέτρων για την αμφισβήτηση της νομιμότητας συμβατικών όρων και του ύψους της φερόμενης οφειλής, καθώς και την παράλειψη καταγγελίας πιστωτικής σύμβασης από πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα.
  • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά εκδοθείσας διαταγής πληρωμής (ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής, αίτηση αναστολής εκτελεστότητας της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής).
  • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής ή άλλου εκτελεστού τίτλου (ανακοπή κατά αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών ή ακινήτων, ανακοπή κατά κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου ή τετάρτου, ανακοπή κατά του πλειστηριασμού ή/και κατά της αποβολής μισθωτή από εκπλειστηριασθέν μίσθιο, κλπ.).
  • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων για την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας (αναστολή πλειστηριασμού, αναστολή εκτέλεσης κλπ).
  • Νομική υποστήριξη στο πλαίσιο των θεσπισμένων διαδικασιών του δικαίου της αφερεγγυότητας (διμερείς διαπραγματεύσεις, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, διαδικασία εξυγίανσης, πτωχευτική διαδικασία).

Τελευταία Νέα

Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου, με την... Read More

Μάρτιος 2024 – Δικαστική αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού φερόμενης οφειλής 3.800.000,00€

Ή, αλλιώς, πώς η μάχη εντός των δικαστικών αιθουσών προλειαίνει αποτελεσματικά το έδαφος για την... Read More

Φεβρουάριος 2024 – Αναστολή εκτέλεσης Διαταγών Πληρωμής και επιταγών προς εκτέλεση ποσού 50.000 και 150.000 € αντίστοιχα

Με τις από 08.02.2024 και 27.02.2024 Προσωρινές Διαταγές του Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές  σχετικές αιτήσεις... Read More

Κτήση νηολογημένου πλοίου από μη κύριο σε αναγκαστικό πλειστηριασμό

Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Εταίρος Δικονομικά ζητήματα του δικαίου της επιχείρησης Ι. Εισαγωγικά: Α. Το εμπράγματο δίκαιο, η... Read More

Φεβρουάριος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 98/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών - Ακύρωση της υπ' αριθμ. 5404/2023... Read More

Ιανουάριος 2024 – Αναστολή εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής ποσού 427.000,00€

Με την υπ' αριθμ. 93/2024 απόφαση ασφαλιστικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναστέλλεται η εκτελεστότητα Διαταγής Πληρωμής... Read More

Δεκέμβριος 2023 – Αναγνώριση ακυρότητας σύμβασης εγγύησης σε τοκοχρεωλυτικό δάνειο – ελευθέρωση εγγυητή

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 421/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας έγιναν δεκτοί... Read More

Case Study – Η καταχρηστικότητα στην αναγκαστική εκτέλεση

LEGAL INSIGHT Νοέμβριος 2023 Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δικηγόρος Εκδόθηκε όλως προσφάτως η υπ’ αριθμ. 1734/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου... Read More