Φεβρουάριος 2024 – Αναστολή εκτέλεσης Διαταγών Πληρωμής και επιταγών προς εκτέλεση ποσού 50.000 και 150.000 € αντίστοιχα

Φεβρουάριος 2024 – Αναστολή εκτέλεσης Διαταγών Πληρωμής και επιταγών προς εκτέλεση ποσού 50.000 και 150.000 € αντίστοιχα

Με τις από 08.02.2024 και 27.02.2024 Προσωρινές Διαταγές του Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές  σχετικές αιτήσεις μας περί αναστολής εκτέλεσης  Διαταγών Πληρωμής και των αντίστοιχων επιταγών προς εκτέλεση, εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, ύψους 50.000 και 150.000€ αντίστοιχα, απαγορεύοντας προσωρινά σε αυτήν να προβεί σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση και πλειστηριασμούς ακινήτων, κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων, κλπ.) κατά των εντολέων μας, εμπορικής επιχείρησης, και των νομίμων εκπροσώπων της (εγγυητών στις επίμαχες συμβάσεις).

Μεταξύ των λόγων που προβλήθηκαν ήταν η μη μεταβίβαση του διαπλαστικού δικαιώματος περί καταγγελίας του αλληλόχρεου λογαριασμού από την τράπεζα προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού (fund), η μεταβίβαση της προκύπτουσας από αλληλόχρεο λογαριασμό απαίτησης από την τράπεζα στην εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων ενώ η σύμβαση δεν είχε ακόμα καταγγελθεί (οπότε δεν υπήρχε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή αξίωση ώστε να δύναται να εκδοθεί διαταγή πληρωμής), η έλλειψη εξουσίας νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από τον υπογράφοντα την επιταγή προς εκτέλεση, η έλλειψη έγγραφης απόδειξης για την ύπαρξη και το ύψος της απαίτησης, η καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς της εταιρείας διαχείρισης (καθώς παρά τις εντατικές προσπάθειες των εντολέων μας για την επίτευξη ρεαλιστικής και βιώσιμης λύσης-ρύθμισης, και την υποβολή αντίστοιχης συγκεκριμένης πρότασης, η εταιρεία διαχείρισης επέμενε στην επιβολή ενός, εκτός οικονομικής πραγματικότητας των εντολέων μας και λογικής, πλαισίου λύσης-ρύθμισης).

Με την χορηγηθείσα αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, της οποίας η διάρκεια κρατεί μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αίτησης περί αναστολής (η οποία αναμένεται να εκδοθεί σε 6-7 μήνες από σήμερα), αφενός η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης (αναγκαστική ρευστοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο εν προκειμένω, είναι ότι δεν μπορεί να προβεί σε κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της εντολέως μας-εμπορικής επιχείρησης, η ύπαρξη και η ομαλή λειτουργία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της) μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής κατά των προσβαλλόμενων πράξεων (διαταγών πληρωμής και επιταγών προς πληρωμή) που θα κρίνει οριστικά την τύχη τους (εάν είναι άκυρες δηλαδή, οπότε δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, ή όχι – υπό τον όρο βέβαια ότι η απόφαση επί της κύριας αίτησης περί αναστολής, επιβεβαιώσει κατά το διατακτικό τους τις χορηγηθείσες Προσωρινές Διαταγές), αφετέρου οι οφειλέτες-εντολείς μας περιέρχονται σε ισοδύναμη διαπραγματευτικά θέση με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (που εκπροσωπεί την εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων), προκειμένου να ρυθμίσουν τις φερόμενες οφειλές τους με ευνοϊκότερους για αυτούς όρους.

Η διαδικασία χορήγησης Προσωρινής Διαταγής στο πλαίσιο αίτησης αναστολής εκτέλεσης, είναι ένα νομικό μέσο για να αποτραπεί ο άμεσος κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης στον οφειλέτη, κατά του οποίου ο δανειστής έχει εκκινήσει διαδικασίες διεκδίκησης και εκτέλεσης της φερόμενης απαίτησής του. Στην ουσία αποτελεί ένα πρώτο μίνι δικαστήριο, όπου όμως λόγω της πίεσης χρόνου εν όψει του επικείμενου κινδύνου, δεν υπάρχουν τα εχέγγυα λεπτομερούς εξέτασης της υπόθεσης και σχηματισμού πλήρους δικανικής πεποίθησης στον δικαστή, ο οποίος αρκείται σε πιθανολόγηση της βασιμότητας των λόγων ανακοπής κατά των προβαλλόμενων πράξεων (διαταγής πληρωμής, επιταγής προς πληρωμή, κλπ.). Για τον λόγο αυτό, και προς τον σκοπό προστασίας των συμφερόντων του εντολέα, είναι απολύτως κρίσιμος ο ρόλος του πληρεξούσιου δικηγόρου του οφειλέτη, ο οποίος στα λίγα λεπτά που κρατάει η όλη διαδικασία πρέπει να εστιάσει και να αναδείξει αποτελεσματικά τις βασικές πλημμέλειες των προσβαλλομένων πράξεων, προκειμένου να υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να χορηγηθεί η αιτούμενη αναστολή από τον επιληφθέντα της υποθέσεως Δικαστή.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ, εδώ ή εδώ.